Hjem/Ta kontakt

Åsmund Gylder

Prosjektleder, Presse- og Sponsorkontakt

ONE PEOPLE

+47 469 41 659

gylder@liflaga.no

Dhita Siauw

Salg

Stig Gård

dhita@liflaga.no

Wahida Salifu

Organisering av frivillige

wahida@liflaga.no

Nioma Osman

Organisering av frivillige

nioma@liflaga.no

Thomas Aleksander Hagen

PROSJEKTARBEIDER/SALG

STOVNER MEDIA

thomas@liflaga.no

Ümit Sebastian Stenseth

Dokumentasjon

STOVNER MEDIA

umit@liflaga.no

For kontakt med ungdom involvert i Epleheltene - ta kontakt på e-post epleheltene@liflaga.no og for kunst prosjektet "Tolv" tolv@liflaga.no